User profile: sinarazi

User info
User name:sinarazi
Name:sina
Location:iran
Website:http://www.rastannews.ir/
Bio:راستان نیوز مجموعه ای از برندهای خبری نوآورانه و قدرتمند است که داستان های متقاعد کننده، متنوع و جذاب را در پلتفرم مورد نظر شما ارائه می دهد.این سایت دارای مارک‌های در سطح جهانی و برنامه‌های موجود و برنامه‌های افزودنی دیجیتالی این ویژگی‌های مربوطه است. ما با پیشنهادات جامع خود چیزی را برای هر مصرف کننده خبری ارائه می دهیم که بهترین اخبار را در اخبار فوری، بخش هایی از برنامه های خبری مورد علاقه شما، پوشش ویدئویی زنده، روزنامه نگاری اصلی، ویژگی های سبک زندگی، تفسیر و به روز رسانی محلی ارائه می دهد.
https://www.rastannews.ir/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages